Hasznos olvasmányok
Oldalainkat 17 vendég böngészi

Hasznos olvasmányok

 

· A hazai ifjúságkutatás irodalmából (2000-2010).

· A 80-as generáció (pályakezdő társadalomtudósok esszékötete) 2010
· Bizalomhiány, normazavarok, igazságtalanságérzet és paternalizmus a magyar társadalom értészerkezetében
· Digitális Nemzedék Konferenciakötet (2012)
· Education at a Glance 2010.
· Keller Tamás (2009): Magyarország helye a világ értéktérképén
- Juhász Erika (szerk.) (2010): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus

 

Felsőoktatás

· A Neveléstudományi Doktori Program (Debreceni Egyetem) 2003-as és 2005-ös „Regionális egyetem” kutatása, valamint a TERD 2008-as kutatás
· Bodó Sára (2012): Vallási szocializáció a felsőoktatásban
· Csepeli György, Somlai Péter (1980): Egy értékorientációs vizsgálat a felsőoktatási intézmények végzős hallgatói körében. In (Sipos Istvánné szerk.): Egyetemi és főiskolai hallgatók élet- és munkakörülményei. Az 1973-74. tanévben elsőéves hallgatók körében végzett követéses vizsgálat eredményei. Budapest: FPK 259 –314.
· Erős Péter (2010): A magyarországi szakkollégiumok 2007-ben - egy kvantitatív kutatás néhány eredménye. In Juhász Erika (szerk.:): Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus
· Gábor Kálmán (2002): Középosztályosodás és egyetemistává válás. In Bojda Beáta (szerk.): Intézményi kutatások a felsőoktatásban. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 115–159.
· Gábor Kálmán, Szemerszki Mariann, Tomasz Gábor (2006): A kétciklusú képzés kezdetei. Budapest: Felsőoktatási Kutatóintézet
· Gál Éva, Balogi Barbara, Dusa Ágnes, Sőrés Anett (2009) (szerk.): Európai egyetem, lokális kötődések. Csoportok és csoporthatárok a debreceni egyetemisták körében. Kultúra és Közösség 3.
· Hrubos Ildikó (2002):Differenciálódás, diverzifikálódás és homogenizálódás a felsőoktatásban. Educatio 11, 1. 96–106.
· Intézményi elemzés: Debreceni Egyetem
· Jancsák Csaba (2007): A felsőoktatási életszakasz és a hallgatók médiafogyasztása. In: Kultúra – művészet – társadalom a globalizálódó világban. Szeged: SZTE JGYPK Felnőttképzési Intézet, 225–230.
· Jancsák Csaba (2007): Az átalakuló magyar tanárképzés és a felsőoktatási hallgatók világának változásai. In: Dixit et salvavi animam meam. Szeged: Belvedere Meridionale, 407–419.
· Jancsák Csaba (2005): Gólyák az SZTE JGYTFK-n. Kutatási gyorsjelentés. Szeged: Ages Quod Agis Kht.
· Jancsák Csaba - Matiscsák Attila (2004): Hallgatói mozgalom és az önkormányzatiság a '80-as '90-es években. In (Gábor Kálmán szerk.): Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben. Budapest, Szeged: MTA SZKI, PH FOK, Belvedere Meridionale, 150–166.
· Juhász Erika (2006) (szerk.): Régió és oktatás. A „Regionális Egyetem” kutatás záró konferenciájának tanulmánykötete. Debrecen: Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete
· Juhász Erika (2010)(szerk.): Harmadfokú képzés, felnőttképzés, regionalizmus. Régió és Oktatás sorozat V. kötet. Center of Higher Education Research and Development Hungary. Debrecen.
· Kozma Tamás, Pusztai Gabriella (2006): Hallgatók a határon. In (Kelemen Elemér, Falus Iván szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Budapest: Műszaki Kiadó 423–453.
· Marton Károly (2000): Változóban a főiskolai hallgatók szakmai identitástudata. Pedagógusképzés 1–2. 220–229.
· Meleg Csilla, Rezsőházy Rudolf (1997): Értékek és választások. Belga és magyar egyetemisták véleményeinek összehasonlítása. Valóság, 40. évfolyam, 5. szám, 1-16. oldal.
· S. Faragó Magdolna (1986): Beilleszkedés és szakmai szocializáció a felsőoktatásban. Budapest, Tankönyvkiadó.

 

Ifjúsági kultúra

· · Bauer Béla, Tibori Tímea (2002): Az ifjúság viszonya a kultúrához. In Szabó Andrea, Bauer Béla és Laki László (szerk.): Ifjúság 2000. Tanulmányok I, Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 180–201.
· Bauer Béla (2002): Az ifjúság viszonya az értékek világához. In Szabó Andrea, Bauer Béla és Laki László (szerk.): Ifjúság 2000. Tanulmányok I, Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 202–219.
· Bauer Béla, Szabó Andrea (2011) (szerk.): Arctalan(?) nemzedék. Ifjúság 2000-2010.Nemzeti család és szociálpolitikai intézet. Budapest.
· Becker, H. S., Geer B. (1958): La culture étudiante dans les facultés de médicine. In Harward Educational Rewiew, vol. 28., no. 1. pp. 70–80.
· Bourdieu, Pierre, Passeron, Jean-Claude (1964): Les Héritiers. Les étudiants et la culture. Paris: Minuit

· Cohen, Albert K. (*1955+ 1969): A szubkultúrák általános elmélete. In (Huszár Tibor, Sükösd Mihály szek.): Ifjúságszociológia. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 264–286.

Dusa Ágnes (2009): Falfirkák Debrecenben

· Gábor Kálmán (2002): A magyar fiatalok és az iskolai ifjúsági korszak. Túl renden és osztályon? In (Szabó Andrea, Bauer Béla és Laki László szerk.): Ifjúság 2000. Tanulmányok I, Budapest: Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, 23–41. 2009. szeptember
· Gál Attila: Szubkultúra–felfogások, szubkultúrák vizsgálatának lehetséges irányai, módszerei
· Greetz, Clifford (1994 *1980+): Elmosódott műfajok: A társadalmi gondolkodás átalakulása. In (Niedermüller Péter szerk.): Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Budapest: Századvég, 268–285.
· Greetz, Clifford (2005): Kultúrák. Budapest: Terebess Kiadó
· Herdige, Dick (*1979+ 1995): A stílus mint célzatos kommunikáció. Replika 17–18.
· Kacsuk Zoltán (2005): Szubkultúrák, poszt-szubkultúrák és neo-törzsek. A (látványos) ifjúsági (szub)kultúrák brit kutatásának legújabb hulláma. Replika 53. 91–110.
· Keszeg Vilmos (2007) (szerk.): Csoportok és kultúrák. Tanulmányok a szubkultúrákról. Kolozsvár: BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék
· Kiss Viktor (2006): A hunédzser – a huszonévesek világa és a modern kapitalizmus ideológiai fordulata. In: Társadalom és kultúra. A Kommunikáció- és Művelődéstudományi Intézet tanulmánykötete. Budapest: Zsigmond Király Főiskola
· Kiszely Tibor (2011): Vallásosság Írországban és Magyarországon
· Maira, Sunaina, Soep, Elisabeth (2004): Uninted States of Adolsecence? Reconsidering US youth culture studies. Young. Nordic Journal of Youth Research. SAGE Publications 12(3), pp. 245–269.
· Németh Zoltán Zsolt (2005): A zenei ízlés hatása a fiatalok politikai viselkedésére
· Tercza Gabriella (2010): A kitolódott fiatalkor. Szakdolgozat

 

Állampolgári szocializáció

· Almond, G. A., Verba, S. (1963): The civic culture. Princeton: Princeton University Press

· Bogáth Ágnes (2011): A vállalkozói attitűd jelentősége a vállalkozói szférában
· Gáti Annamária (2010): Aktív állampolgárság Magyarországon nemzetközi összehasonlításban
· Marián Béla (2002):Az egyetemisták és főiskolások perspektívaképe
· Murányi István (2010): Tizenévesek előítéletessége és demokráciához való viszonya

· Nyüsti Szilvia: Területi különbségek a magyar fiatalok demokrácia-értelmezésében
· Sík Domonkos (2010): Középiskolások állampolgári értékei: a republikánus, a liberális és az antidemokratikus értékek szocializációs háttere
· Sólyom Andrea (2011): Székelyudvarhelyi középiskolások és kolozsvári egyetemisták politikai kultúrája
· Szabó Ildikó (2010): Nemzeti identitás és politikai szocializáció. Új Ifjúsági Szemle, 1.sz.
· Szabó Ildikó (2004): Kollektív identitásminták a politikai szocializációban. Educatio, 4.sz.

 

Tanulmányi migráció

· Berács József - Malota Erzsébet (2011): Megéri hozzánk jönni tanulni? Educatio 2011. 2. szám, 220- 234. oldal
· Langerné Rédei Mária (2008): A tanulmányi célú mozgás. MTA doktori értekezés. Budapest, 2008
· Szemerszki Marianna (2005): Külföldi hallgatók Magyarországon. Educatio 2005. 2. szám 320-333.oldal
· Teichler, Ulrich (2004): Temporary Study Abroad: the life of ERASMUS students. European Journal of Education,39. évfolyam 4. szám 395-408.oldal

 

Társas kapcsolatok

· Albert Fruzsina, Dávid Beáta (2007): Embert barátjáról. A barátság szociológiája. Budapest: Századvég
· Diósi Pál (2000): Tarisznyaleltár. Budapesti fiatalok társas kapcsolataikról és generációjuk gondjairól. Budapest: Fővárosi Pedagógiai Intézet.
· Diósi Pál, Székely Levente (2009): Jurisics unokái. Kutatási zárótanulmány a Kőszegen élő 14-29 éves fiatalokról. Új Ifjúsági Szemle, 2.sz.

 

Nemi sajátosságok

· Fényes Hajnalka (2010): A nemi sajátosságok különbségének vizsgálata az oktatásban. A nők hátrányainak felszámolódása? Debrecen, 2010.
· Fényes Hajnalka (2009): Férfiak és nők térbeli kötődése a felsőfokú intézményválasztásban és a tervezett lakóhelyben. Kézirat
· Utasi Ágnes: A fiatal egyedülálló nők párkapcsolati esélye

 

Sport

· Gombocz János (1998): A sportoló szocializációja és nevelése. Kalokagathia 1998/1., 83-94 o.
· Kathleen E. Miller and Joseph H. Hoffman (2009): Mental Well-Being and Sport-Related Identities in College Students. Sociology of Sport Journal 26 (2), 335-356.
· Kovács Klára (2012): Sportoló csoportok a Debreceni Egyetemen. Néhány sportoló csoport jellemzői és genderszempontú vizsgálata. Speciális társadalmi csoportok főkollégum dolgozat. Kézirat

 

Szabadidő és szórakozás

· Fanta Trend Riport (2009): Múzsák vonzásában. Kultúra- és médiafogyasztási szokások a fiatalok körében.
· Tomasz Gábor (2001): A pesti kocsmák világa. Új holnap 3. 64-95. oldal.

 

Lakókörülmények

· Gergely Orsolya (2004): „Lakásból otthont”. Kolozsvári egyetemisták lakásmintái. Web 2. 39–46.
· Nagy Zita (2010): A napi ingázás, mint csoportképző tényező a debreceni egyetemisták körében (Szemináriumi dolgozat)
· Országh Erika: Kollégistának lenni
· Plugor Réka: Az elképzelt város - egyetemisták Kolozsvár-képe – szakdolgozat
· Sirgy, M. J., Grzeskowiak, S., & Rahtz, D. (2007). Quality of College Life (QCL) of Students: Developing and Validating a Measure of Well-Being.  Social Indicators Research, 80(2), 343-360. doi: 10.1007/s11205-005-5921-9

 

Facebook